Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting die de gevels van de woning Oppen Swolle 25 te Zwartsluis, gemeente Zwartewaterland, vanwege de provinciale weg N331 mogen ondervinden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

DeZwartsluisgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting die de gevels van de woning Oppen Swolle 25 te Zwartsluis, gemeente Zwartewaterland, vanwege de provinciale weg N331 mogen ondervinden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 14 augustus 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/133472, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woning Oppen Swolle 25 te Zwartsluis, gemeente Zwartewaterland, vanwege de provinciale weg N331 mogen ondervinden. Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de provinciale weg N331, binnen de woning voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van heden gedurende zes weken ter inzage bij: – het gemeentehuis van de gemeente Zwartewaterland te Hasselt bij de receptie gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, een ander tijdstip is mogelijk op afspraak; – het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden), gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: De minister van Infrastructuur en Milieu p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai Postbus 97 3440 AB WOERDEN Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Onderwerp: Huisvesting | Organisatie en beleidNatuur en milieu | GeluidVerkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2015.

Dit artikel verscheen op deZwartsluisgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Zwartsluis, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deZwartsluisgids.nl
Redactie deZwartsluisgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dezwartsluis
  2. stcrt-2015-43389

Gerelateerde berichten