Verkeersbesluit N331geslotenverklaring voor voetgangers tussen km. 15,45 en 15,55 ter hoogte van de Whaabrug Zwartsluis.

DeZwartsluisgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit N331geslotenverklaring voor voetgangers tussen km. 15,45 en 15,55 ter hoogte van de Whaabrug Zwartsluis..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Verkeersbesluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 20 december 2023, kenmerk POV 365-939642799-962, tot het instellen van een geslotenverklaring voor voetgangers op het gedeelte van de N331 (Zwolle-grens Flevoland) tussen kilometer 15,45 en 15,55 ter hoogte van de Whaabrug in Zwartsluis. Aanleiding Ter hoogte van de N331 tussen kilometer 15,45 en 15,55 kunnen verkeersonveilige situaties ontstaan door voetgangers die op of direct naast de rijbaan lopen. De provincie Overijssel wenst dit te voorkomen door ter plaatse een geslotenverklaring voor voetgangers in te stellen.NoodzaakVoor het plaatsen, verwijderen en/of aanbrengen van verkeerstekens die een verbod of gebod inhouden is het nodig om een verkeersbesluit te nemen. Op grond van artikel 2 en 15,1 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het noodzakelijk om een verkeersbesluit ten nemen om een geslotenverklaring voor voetgangers in te stellen.De doelstelling van dit verkeersbesluit is het zoveel mogelijk waarborgen van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet. MaatregelenDe N331 tussen Zwolle en grens Flevoland is ingericht als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg. Tussen kilometer 15,45 en kilometer 15,55, in het wegvak tussen het Westeinde en de N334, ligt ten noordwesten van de bebouwde kom van Zwartsluis in de N331 (Rondweg) de Whaabrug. Op dit wegvak geldt een maximumsnelheid van 80 km/u. De N331 is ter hoogte van de Whaabrug alleen ingericht voor gebruik door motorvoertuigen. De brug ligt op een talud met direct langs de beide rijbanen een geleiderail. Bij de inrichting van de weg is er geen ruimte gereserveerd voor voetgangers. De oversteek van de Whaabrug door voetgangers levert gevaar voor henzelf op. Daarnaast kunnen bestuurders verrast worden door of schrikken van voetgangers op de rijbaan. Het is daarom wenselijk om aan te geven dat voetgangers niet over de Whaabrug mogen lopen.Gelet op het risico op onveilige situaties ter plaatse wordt ter hoogte van de Whaabrug door plaatsing van borden conform model C16 (gesloten voor voetgangers) van bijlage 1 van het RVV 1990 aan beide zijden van de Whaabrug, tussen kilometer 15,45 en 15,44 een geslotenverklaring van de N331 voor voetgangers ingesteld. Deze maatregel kan op korte termijn worden getroffen.Verplicht overlegOver een verkeersbesluit moet op grond van artikel 24 van het BABW overleg worden gevoerd met de korpschef van het betrokken politiekorps. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de eenheid Oost Nederland, heeft ingestemd met de maatregelen. Over een verkeersbesluit als gevolg waarvan het verkeer op wegen anders dan die waarop het besluit betrekking heeft rechtstreeks en ingrijpend wordt beïnvloed moet op grond van artikel 25 van het BABW overleg gevoerd worden met het ten die aanzien bevoegd gezag. In dit geval is er geen sprake van een rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van verkeer op ander wegen. Afweging belangen Met het plaatsen van borden conform model C16 (gesloten voor voetgangers) van bijlage 1 van het RVV 1990 aan beide zijden van de Whaabrug ter hoogte van N331 bij kilometer 15,45 en 15,55, wordt een mogelijke onveilige situatie voor voetgangers en overige weggebruikers ter plaatse voorkomen of het risico daarop verminderd. Voor voetgangers is er een veiliger alternatieve route met een beperkte omlooptijd richting het centrum van Zwartsluis via de parallelweg, rotonde en het Westeinde en in omgekeerde richting. De getroffen maatregelen leiden tot het zoveel mogelijk waarborgen van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Gelet hierop verwachten wij niet dat belangen van derden door dit verkeersbesluit onevenredig worden geschaad.BevoegdhedenHet weggedeelte waar de maatregelen worden getroffen, is in beheer bij de provincie Overijssel. Daarom zijn wij (Gedeputeerde Staten van Overijssel) op grond van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.BesluitenGelet op het voorgaande besluiten wij: A. Door het plaatsen van borden conform model C16 (gesloten voor voetgangers) van bijlage 1 van het RVV 1990 aan beide zijden van de Whaabrug in Zwartsluis ter hoogte van N331 km. 15.45 en km. 15.55 een geslotenverklaring voor voetgangers in te stellen tussen N331 km. 15,45 – km. 15,55;B. Overige bestaande besluiten over de plaatsing van verkeerstekens die betrekking hebben op het gedeelte van de N331 tussen km. 15.45 en km. 15.55 welke niet verenigbaar zijn met het hierboven onder A. genomen besluit, in te trekken;C. Voor het overige geen wijzigingen aan te brengen in eerdere voor de N331 genomen besluiten tot plaatsing van verkeerstekens en de weginrichting;D. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt na plaatsing van de betreffende verkeerstekens.Zwolle, 20 december 2023,Gedeputeerde Staten van Overijssel, namens dezen,Ryanne van der Pal,teamleider Ontwikkeling en Expertise,eenheid Wegen en Kanalen.Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen. Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen. De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn: 1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk van het besluit te noemen, zoals dit is vermeld bij deze publicatie.2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift. 4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Het Provinciaal Blad waarin het besluit is gepubliceerd, heeft een datum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. 2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vind het formulier via https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/.3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02. Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2023.

Dit artikel verscheen op deZwartsluisgids.nl op 29-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Zwartsluis, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deZwartsluisgids.nl
Redactie deZwartsluisgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Zwartsluis
  2. prb-2023-15608

Gerelateerde berichten